مخفی کردن مشخصاتنمایش مشخصات

بازسازی هلدینگ فاخر

بازسازی و تغییر کاربری ساختمان هلدینگ فاخر به مساحت تقریبی ۶۵۰ مترمربع

  • عنوان پروژه: بازسازی و تغییر کاربری ساختمان هلدینگ فاخر
  • کارفرما: شرکت نوین ایده فاخر ایرانیان
  • تاریخ پروژه: شروع پروژه: شهریور 1396
  • مدت پروژه: مدت پروژه: 5 ماه