مدیریت کلیه فعالیت های پروژه ای

لزوم فعالیت‌های هم‌زمان در پروژه‌‌های طرح و ساخت

مدیریت پروژه‌ در زمینه‌های مختلف عمرانی و ساختمانی متشکل از مجموعه‌ای از فعالیت‌های هم‌زمان و تداخلی است که برای موفقیت پروژه ناگزیر به اجرا هستند. در ادامه به برخی از این فعالیت‌ها اشاره می‌شود:

۱- برنامه‌ریزی پروژه: شامل برنامه‌ریزی اجرای پروژه از جمله تخصیص زمان‌بندی، منابع انسانی و مالی و تعیین اولویت‌ها است. این فعالیت به تدوین راهبرد اجرایی کمک می‌کند.

۲- مدیریت هزینه: کنترل و مدیریت هزینه‌های پروژه شامل بودجه‌بندی، پیش‌بینی هزینه‌ها و مانیتورینگ هزینه‌های واقعی است.

۳- مدیریت زمان: برنامه‌ریزی زمان‌بندی اجرای پروژه، مدیریت جلسات و تصمیم‌گیری‌های زمانی جهت پیشرفت منظم پروژه را شامل می‌شود.

۴- مدیریت منابع: تخصیص و مدیریت منابع انسانی، مصالح، تجهیزات و تأمین کلیه منابع مورد نیاز پروژه.

۵- نظارت و بازرسی ساخت: اجرای پروژه و نظارت بر فرایند ساخت از جمله بررسی کیفیت و اطمینان از تطابق با استانداردها و طرح‌ها.

۶- مدیریت قراردادها: انجام مذاکرات، تهیه قراردادها و نظارت بر اجرای آن‌ها با پیمانکاران و تأمین‌کنندگان.

۷- مدیریت ریسک: شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مختلف پروژه و تدابیر جلوگیری و مدیریت آن‌ها.

۸- گزارش‌دهی و ارتباطات: تهیه گزارش‌های پیشرفت پروژه و ارتباط با تیم‌های مختلف و مشتریان.

۹- مدیریت تغییرات: اداره تغییرات غیرمنتظره در طول اجرای پروژه و اعمال تغییرات به طرح اصلی.

۱۰- مدیریت کیفیت: اطمینان از اجرای باکیفیت و تطابق با استانداردها و نیازهای مشتری.

فعالیت‌های پروژه‌ای در طرح و ساخت به صورت هم‌زمان و متداخل انجام می‌شوند و نیاز به مدیریت دقیق و تعامل فعال بین تیم‌های مختلف دارند. این فعالیت‌ها، اساسی برای دستیابی به اهداف پروژه و اجرای موفق آن هستند.